badania laboratoryjne

Wykaz badań wykonywanych przez laboratorium:

FFS BADANIA RUTYNOWE:

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
D-dimery
Fibrynogen
Morfologia 5 Diff
OB
Płytki krwi na cytrynian
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)
Retikulocyty (automatycznie)
Ocena mikroskopowa rozmazu krwi
Czas trombinowy

Badanie przeglądowe alloprzeciwciał
Grupa krwi ABO, Rh
Krew karta

Mocz – badanie ogólne z osadem
Kał badanie ogólne
Krew utajona w kale
Test na obecność lamblii (Giardia intestinalis) w kale
Pasożyty w kale (jedno oznaczenie)

Albumina
Fosfataza alkaliczna (ALP)
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Amylaza
Amylaza w moczu
Amylaza trzustkowa
Amylaza trzustkowa w moczu
ASO miano ilościowo
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina pośrednia (wyliczana)
Bilirubina całkowita
Wapń całkowity
Wapń całkowity wydalanie
Wapń całkowity w moczu
Cholesterol całkowity (CHOL)
Kinaza kreatynowa (CK)
CK-MB – mass
CK-MB aktywność
Chlorki
Chlorki wydalanie
Chlorki w moczu
CRP ilościowo
Żelazo
Ferrytyna
γ-glutamylotransferaza (GTP)
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 50 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 minutach
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 120 minutach
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 i 120 minutach
Glukoza wydalanie
Glukoza w moczu
Glukoza
HbA1c (hemoglobina glikowana)
Cholesterol HDL
Potas
Potas wydalanie
Potas w moczu
Klirens kreatyniny
Kreatynina
Kreatynina wydalanie
Odczyn lateksowy (RF jakościowo)
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
Cholesterol LDL – oznaczany
Cholesterol LDL
Lipaza
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL oznaczany,TG)
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL-w,TG)
Albumina wydalanie
Albumina w moczu (ilościowo)
Albumina w moczu (jakościowo)
Magnez
Magnez wydalanie
Magnez w moczu
Mononukleoza zakaźna (jakościowo)
Sód
Sód wydalanie
Sód w moczu
Fosfor nieorganiczny
Fosfor nieorganiczny w moczu
Fosfor nieorganiczny wydalanie
Proteinogram
RF ilościowo
TIBC (Fe, UIBC) – całkowita zdolność wiązania żelaza
Białko całkowite
Białko całkowite wydalanie
Białko całkowite w moczu
Transferyna
Triglicerydy (TG)
Troponina T
Kwas moczowy
Kwas moczowy wydalanie
Kwas moczowy w moczu
Mocznik
Mocznik wydalanie
Mocznik w moczu
Odczyn Waaler-Rose’go

17-OH progesteron
Androstendion
β-HCG (ilościowo)
DHEA-s
Estradiol
FSH
FT3 (wolna trijodotyronina)
FT4 (wolna tyroksyna)
Insulina
Parathormon
Kortyzol
LH
Progesteron
Prolaktyna
Testosteron
Testosteron wolny
TSH
T3 (trijodotyronina)
T4 (tyroksyna)
Tyreoglobulina

AFP (m.in. marker nowotworów wątroby)
CA-125 (m.in. marker raka jajnika)
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)
CEA (m.in. rak przewodu pokarmowego, wątroby)
PSA wolny
PSA całkowity

Witamina D3 25OH
Witamina B12
Kwas foliowy

diagnostyka WZW (wirusowego zapalenia wątroby)
Wirus
HBc p/ciała total
HBs p/ciała
HBs antygen – test przesiewowy

HCV p/ciała

HIV1/HIV2 p/ciała, białko p24
WR
WR test potwierdzenia

Wirus różyczki p/ciała IgM
Wirus różyczki p/ciała IgG
Wirus różyczki p/ciała IgG – awidność

Toxoplasma gondii p/ciała IgM
Toxoplasma gondii p/ciała IgG
Toxoplasma gondii p/ciał IgG – awidność

CMV p/ciała IgG
CMV p/ciała IgM
CMV p/ciała IgG – awidność

Chlamydia pneumoniae p/ciała IgM
Chlamydia pneumoniae p/ciała IgG
Chlamydia trachomatis antygen
Chlamydia trachomatis p/ciała IgM
Chlamydia trachomatis p/ciała IgG

Helicobacter pylori p/ciała IgG
Helicobacter pylori – test jakościowy
Mycoplasma pneumoniae p/ciała IgG
Mycoplasma pneumoniae p/ciała IgM
Bordetella pertussis p/ciała IgA
Bordetella pertussis p/ciała IgG
Bordetella pertussis p/ciała IgM
Borrelia burgdorferi p/ciała IgM
Borrelia burgdorferi p/ciała IgG
Borrelia burgdorferi p/ciała IgM Western Blot
Borrelia burgdorferi p/ciała IgG Western Blot
HSV 1/2 p/ciała IgM
HSV 1/2 p/ciała IgG
Varicella zoster p/ciała IgM
Varicella zoster p/ciała IgG
Odra p/ciała IgM
Odra p/ciała IgG
IgA
IgE całkowite
IgG
IgM
P-ciała p/cytrulinowe (CLIA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgA (ELISA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG (ELISA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgM (ELISA)
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG, IgM (ELISA)
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy (IIF)
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy (ELISA)
P-ciała p/tyreoglobulinie (TG) (ECLIA)
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej (TPO) (ECLIA)
P-ciała p/receptorom TSH (AB-TSHR) (ECLIA)

DROGI ODDECHOWE

Posiew wymazu z gardła
Posiew materiału z zatok
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych

NARZĄD WZROKU

Posiew wymazu z narządu wzroku

NARZĄD SŁUCHU

Posiew wymazu z kanału słuchowego

UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY

Posiew moczu
Posiew materiału z narządów moczowo- płciowych
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp.

SKÓRA I TKANKI MIĘKKIE

Posiew wymazu ze skóry

UKŁAD POKARMOWY

Kał – posiew ogólny
Kał – posiew ogólny u dzieci do 2 lat
Kał- posiew w kierunku Salmonella i Shigella
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella (3 próbki)
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID WPIS)
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID WPIS)

POSIEW W KIERUNKU GRZYBÓW DROŻDZOPODOBNYCH, DERMATOFITÓW

Posiew w kierunku dermatofitów


 

FFS BADANIA SPECJALISTYCZNE:

Oporność na aktywowane białko C
Antyplasmina
Antytrombina III
Antygen białka C*
Białko-C
Białko-S
Czynnik krzepnięcia IX
Czynnik krzepnięcia V
Czynnik krzepnięcia VII
Czynnik krzepnięcia VIII
Inhibitor czynnika IX
Czynnik krzepnięcia X
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)
Czynnik krzepnięcia XI
Czynnik krzepnięcia XII
Czynnik krzepnięcia XIII
Czynnik XIII – mutacja genowa
Czynnik krzepnięcia II
Eozynofile w wymazie z nosa
Eozynofilia bezwzględna
Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego
Fosfataza alkaliczna granulocytów – FAG
Test FLAER (diagnostyka nocnej napadowej hemoglobinurii NNH)*
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu
Izomeraza glukozofosforanowa
Hemoglobina A2
Elektroforeza hemoglobin patologicznych
Hemoglobina płodowa (HbF)
Heksokinaza
Potas wewnątrzkrwinkowy*
Karboksyhemoglobina
Komórki LE
Methemoglobina
Mieloperoksydaza
Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów
Oporność osmotyczna erytrocytów*
Plasminogen
Płytki krwi na heparynę
Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta
Test EMA – ocena zaburzeń błon erytrocytarnych*
Antygen wolnego bialka S
Wolna hemoglobina w moczu
Wolna hemoglobina w osoczu
Wolna hemoglobina w surowicy
Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktora rystocetyny)
Czynnik von Willebranda – antygen
Bezpośredni odczyn Coombsa
Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych i grupa krwi – konsultacja
Liczba Addisa
Badanie w kierunku jaj owsika
Kał – resztki pokarmowe
Kamień moczowy – badanie składu (analiza jakościowa)
Koproporfiryny w moczu
Koproporfiryny w moczu – jakościowo
Porfobilinogen PBG*
Deaminaza porfobilinogenu (syntetaza hydroksymetylobilanu)
Płyn mózgowo – rdzeniowy – badanie ogólne*
Porfiryny
Uroporfiryny – wydalanie
Fosfataza kwaśna (AcP)
Deaminaza adenozyny
Deaminaza adenozyny w płynie
Albumina w PMR
Aldolaza
Alfa1-antytrypsyna – genotypowanie
Alfa1-antytrypsyna w kale
ALP izoenzymy
Fosfataza alkaliczna – izoenzym łożyskowy
Profil aminokwasów
Profil aminokwasów w moczu
Amylaza – izoenzymy
D-arabinitol*
Arylosulfataza
β2-transferyna*
Biotynidaza
Wapń całkowity w płynach ustrojowych
Wapń zjonizowany
CDT – transferyna desialowana
Chitotriozydaza
Cholinoesteraza (CHE)
Chlorki w kale
Chlorki w płynach ustrojowych
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
Cytryniany w moczu
Elastaza w kale
Elastaza w surowicy
Fenyloalanina (na bibule)
FibroMax – pełne badanie
FibroTest – pełne badanie
Test PAPP-A wg FMF – badania biochemiczne + interpretacja
Glikozaminoglikany
Galaktoza w moczu
Galaktoza
GLDH – dehydrogenaza glutaminianowa
Glikosfingolipidy – ilościowo
Glukoza z krwi włośniczkowej
Glukoza (wyciek z nosa/ucha)
Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
Kwas hialuronowy
Alfa-iduronidaza
Elektrolity (K, Na, Cl)
Potas w kale
Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna
Kreatynina w moczu
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe
Kwas cytrynowy
Kwas homogentyzynowy
Kwas hipurowy
Kwas beta-hydroksymasłowy
Kwasy organiczne
Kwas sjalowy
Kwas szczawiowy w moczu
Kwasy żółciowe
Laktoferyna w kale
Leucyloaminopeptydaza
L-karnityna wolna w moczu
L-karnityna wolna
L-karnityna
Lipoproteina X
Makroamylaza
Makro-AST
Aldehyd dimalonowy
Magnez w erytrocytach*
Magnez w płynach ustrojowych
Mukopolisacharydy w moczu
Sód w kale
Sód w płynach ustrojowych
Oligosacharydy w moczu*
Osmolalność surowicy
Osmolalność w moczu
Fosforany w płynach ustrojowych
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP
Fosfofruktokinaza*
Kinaza pirogronianowa*
Profil sterydowy
Reduktaza methemoglobiny*
Dysmutaza ponadtlenkowa
Spektryny – ilościowo
Test potrójny
Białko całkowite w płynach ustrojowych
Białko całkowite w PMR
Transferyna – izoformy
Rozpuszczalny receptor transferyny
Kwas moczowy w płynach ustrojowych
UIBC – utajona zdolność wiązania żelaza
Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe
Kwasy tłuszczowe wolne
Alfa2-makroglobulina
Alfa 1-kwaśna glikoproteina
Alfa-1-antytrypsyna
Amyloid β
Wskaźnik beta-amyloid 1-40 / beta-amyloid 1-42
Białko tau
Białko PAPP-A (wg FMF)
Ceruloplazmina
Cystatyna
Eozynofilowe białko kationowe ECP
Fibronektyna
Glutation*
Haptoglobina
Lizozym
Polimorfizm lektyny wiążącej mannozę MBL (MBL D, B, C)
Metalotioneina
Prealbuminy
Prokalcytonina
Elektroforeza białek – mocz
Elektroforeza białek w PMR
Białko wiążące retinol RBP w moczu
Białko amyloidu A
TBG (białko wiążące tyroksynę)
Trypsyna
Tryptaza
Urydyliotransferaza heksozo-1-fosforowa*
Zonulina w kale
Kwas 5-OH-indolooctowy
11-deoksykortyzol
17-ketosterydy
17-OH-kortykosteroidy
17-alfa-hydroksypregnenolon
ACTH
Hormon antydiuretyczny
Adiponektyna
Adrenalina wydalanie
Adrenalina
Kwas delta-aminolewulinowy ALA
Aldosteron wydalanie
Aldosteron
Podjednostka alfa
Hormon anty-Mullerian
Wolna podjednostka β -HCG (wg FMF)
DHEA
Dihydroksytestosteron
11-deoksykortykosteron (DOC)
Erytropoetyna
Estriol wolny
Estron
Gastryna
Hormon wzrostu
Somatomedyna C IGF-1
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3
Inhibina A
Inhibina B
Kortyzol wydalanie
Kortyzol w ślinie
Kwas wanilinomigdałowy
Leptyna
Makroprolaktyna
Prolaktyna (po MTC – 0 i 60 min.)
Prolaktyna (po MTC – 0 i 120 min.)
Prolaktyna (po MTC – 0, 60 i 120 min.)
Peptyd PTH podobny
Serotonina
Serotonina w moczu
SHBG globulina wiążąca hormony płciowe

Diagnostyka wybranych jednostek chorobowych:

Fosfataza alkaliczna – izoenzym kostny (marker tworzenia kości)
AFP frakcja L3 (ocena ryzyka wystąpienia raka wątrobokomórkowego w ciągu roku lub dwóch lat)
B-crossLaps (marker resorbcji kostnej)
Mutacja genu 1 A1 kolagenu COL1A1 (diagnostyka osteoporozy i wrodzonej łamliwości kości);
Oligomeryczne białko macierzy chrząstki COMP (marker resorbcji kostnej)
Czynnik wzrostu fibroblastów FGF
Hydroksyprolina (marker resorbcji kostnej)
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) (marker resorbcji kostnej)
Kalcytonina
N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX) (marker resorbcji kostnej)
Osteokalcyna (marker tworzenia kości)
Pirydynolina PYD (marker resorbcji kostnej)
Pirydolina wolna (marker resorbcji kostnej)
Peptyd prokolagenu typu III
Pyrylinks D (marker resorbcji kostnej)
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE)
Angiotensyna II*
Mutacja apolipoproteiny A
Apo AI
Apo B
Genetyczna diagnostyka hipercholesterolemii – 8 najczęstszych mutacji w genie APOB
Apolipoproteina E
Aktywność reninowa osocza
NT-proBNP
Chelatacja
CK izoenzymy
Homocysteina
Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina)
Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina) w moczu
Kwas homowanilinomigdałowy (HVA)
LDH izoenzymy
Lipoproteiny, rozdział w surowicy
Lipoproteina a
Metanefryna
Metanefryna w moczu
Metoksykatecholaminy w moczu
Mioglobina
NAG w moczu
Normetanefryna
Renina*
Troponina I
Fruktozamina
Glukagon*
Kwas mlekowy*
Mleczany*
C-peptyd
Kwas pirogronowy*
Proinsulina
Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego)
Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)
Beta2- mikroglobulina w moczu (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)
CA 50 (rak trzustki, jelita grubego
CA 72.4 (m.in. rak żołądka, jajnika)
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki)
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc, marker procesów degeneracji)
Des-gamma-karboksy-protrombina
HE4
Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej M2-PK
NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego
NSE (m.in. rak drobnokomórkowy płuca, rak nerki, nerwiaki)
P-ciała p/białku p-53 (przełyk, żołądek i jelito grube, rak mózgu)
Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika (CA125, HE4)
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy, szyi, krtani)
Polipeptydowy antygen tkankowy TPA (m.in. rak płuca, jajnika, sutka, jelita)
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)
Wazoaktywny polipeptyd jelitowy
ASO po wytrąceniu lipidów
C1 inhibitor esterazy -aktywność
C1 inhibitor esterazy -ilościowo
Dopełniacz, C1q
Dopełniacz C2
C3 składowa dopełniacza
Kompleksy immunologiczne C3d
C3 czynnik nefrytyczny
C4 składowa dopełniacza
Test CBA – ocena cytokin Th1/Th2
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19*
Subpopulacja limfocytów CD3/CD57*
Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69*
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8*
Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25*
CD57 limfocyty T cytotoksyczne*
Aktywność hemolityczna dopełniacza
Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF)
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT)
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT)
Antygen HLA-A
Antygeny HLA A, B, C
Antygen HLA-B
Antygen HLA B27
Antygen HLA-B5
Antygen HLA B51
Genetyczny test przesiewowy w kierunku HLA-B*57, w tym allelu B*57:01 związanego ze zwiększonym ryzykiem nadwrażliwości na abakawir
Antygen HLA-C
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy – HLA-Cw6
Antygen HLA DQ
Antygen HLA DQB1*0602
Antygen HLA-DR
Antygen HLA DR2
Antygen HLA DR4
Antygeny HLA DR, DQ
Antygeny HLA A, B, C, DR, DQ
hsCRP
IgA w PMR
IgD
Indeks IgG (wskaźnik Linka – Teblinga)*
IgG w PMR
IgM w PMR
Interleukina 1
Interleukina 10
Interleukina 1b
Interleukina 2
Rozuszczalny receptor Interleukiny 2
Interleukina 6
Interleukina 8*
Immunofiksacja
Łańcuchy lekkie kappa
Łańcuchy lekkie wolne kappa
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu
Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo
Kompleksy immunologiczne C1q
Kompleksy immunologiczne
Krioglobuliny
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu
Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo
Test limfocytotoksyczny (LCT)
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.MAIGA)*
Ocena aktywność komórek NK*
Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF*
IgG podklasy (IgG1,2,3,4)
Prążki oligoklonalne IgG – pakiet
QuantiFERON – TB
Czynnik reumatoidalny RF IgA
Czynnik reumatoidalny RF IgG
Czynnik reumatolidalny RF IgM
Komórki Sezary’ego – immunofenotypowanie
Subpopulacja limfocytów*
Transformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta
Panel diagnostyki tocznia (ANA2, ANA3, LA-DRVV, GP1AGM) (IIF, IB, ELISA)
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA2 (IIF, DID, ELISA/IB)
ANA Profil 1 (CENB, dsDNA, histony, Jo-1, nRNP/Sm, Sm, nukleosomy, Ro-52, rybosomalne białko P, Scl-70, SS-A, SS-B) (IIF, IB)
ANA Profil 3 (AMA M2, Pm-Scl, PCNA, CENB, dsDNA, histony, Jo-1, nRNP/Sm, Sm, nukleosomy, Ro-52, rybosomalne białko P, Scl-70, SS-A, SS-B, DFS7 ) (IIF, IB)
ENA profil (SS-A, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1) (IB)
P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) (IIF)
P-ciała p/dsDNA-NcX (ELISA)
P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) (ELISA)
P-ciała p/SS-A (Ro) (ELISA)
P-ciała p/SS-B (La) (ELISA)
P-ciała p/nRNP/Sm (ELISA)
P-ciała p/jądrowe p/Sm (ELISA)
P-ciała p/Scl-70 (ELISA)
P-ciała p/histonom (IB)
P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) (IIF)
P-ciała p/nabłonkowi gruczołów ślinowych (SDEA) (IIF)
P-ciała p/nukleosomom (IB)
P-ciała p/desmosomom warstwy kolczystej Pemphigus (IIF)
P-ciała p/błonie podstawnej naskórka Pemphigoid (IIF)
Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) (Mi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, Pl-7, Pl-12) (IB)
P-ciała p/jądrowe Jo-1 (syntetaza histydyny) (ELISA)
P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1) (IB)
P-ciała p/Mi-2 (helikazia jądrowa) (IB)
P-ciała p/SRP (IB)
Panel diagnostyki miastenii (ASMA, AchR ) (IIF, RIA)
P-ciała p/mięśniom szkieletowym (ASMA) (IIF)
P-ciała p/receptorom acetylocholiny (AchR) (RIA)
P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK) (RIA)
P-ciała p/tytynie (IB)
P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC (RIA)
P-ciała p/kanałom potasowym VGKC (IIF)
DIAGNOSTYKA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW RZS
P-ciała p/warstwie rogowej (AKA) (IIF)
Panel nerkowy (DNA-DS, ANCA-IF, A-GMB) (IIF)
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i p/błonie pęcherzyków płucnych (IIF)
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (IIF)
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG (ELISA)
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgM (ELISA)
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG, IgM (ELISA)
P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgM, IgG (ELISA)
P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgA (ELISA)
P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgG (ELISA)
P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgM (ELISA)
P-ciala p/β2-glikoproteinie1 IgG, IgM (ELISA)
P-ciała p/protrombinie IgG (ELISA)
P-ciała p/protrombinie IgM (ELISA)
P-ciała p/protrombinie IgG i IgM (ELISA)
P-ciała p/fosfolipidowe IgG (ELISA)
P-ciała p/fosfolipidowe IgM (ELISA)
Panel wątrobowy IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, DID/ELISA)
Panel wątrobowy BLOT (LKM-1, AMA M2, LC-1, SLA/LP) (IB)
Panel wątrobowy rozszerzony BLOT (AMA M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) (IB)
Panel antygenów wątrobowych (LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA) (IIF, IB)
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, SMA, LKM, LSP, SLA/LP) (IIF, DID, ELISA, IB)
P-ciała p/mitochondrialne (AMA) (IIF)
P-ciała p/mitochondrialne typ M2 (AMA M2) ( IIF)
P-ciała p/mitochondrialne typ M4 (IB)
P-ciała p/mitochondrialne typ M7 (IIF)
P-ciała p/aktynie (IIF)
P-ciała p/mięśniom gładkim (SMA) (IIF)
P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki (LKM) (IIF)
P-ciała p/mikrosomalne watrobowo-nerkowe (LKM-1) (IB)
P-ciała p/błonie hepatocytów (LMA) (IIF)
P-ciała p/kanalikom żółciowym (BCA) (IIF)
P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. (SLA/LP) (IB)
P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP) (IIF)
P-ciała p/cytozolowe (LC1) (IB)
P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu (RIA)
P-ciala p/anhydrazie węglanowej typu I (WB)
Panel diagnostyki celiakii (EMA ,AGA-IF, tTG-A, G) (IIF, ELISA)
P-ciała p/endomysium (EMA) IgA (IIF)
P-ciała p/endomysium (EMA) IgG (IIF)
P-ciała p/endomysium (EMA) IgA i IgG (IIF)
P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA
P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgG
P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG
P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie (GAF-3X) IgA
P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie (GAF-3X) IgG
P-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X)IgA i IgG
P-ciała p/retikulinie (ARA) IgA (IIF)
P-ciała p/retikulinie (ARA) IgG (IIF)
P-ciała p/retikulinie (ARA) IgA i IgG (IIF)
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG (IIF)
P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG – panel
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA (tTG-A) (ELISA)
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG (tTG-G) (ELISA)
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie (tTG) IgA i IgG (ELISA)
Panel jelitowo–żołądkowy (PCA, GC, ACINTI, ASCA, ANCA-IF) (IIF)
P-ciała p/komórkom kubkowatym jelita (GC) (IIF)
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki (IIF)
P-ciała p/enterocytom IgG, IgA (IFT)
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IIF)
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA (IIF)
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG (IIF)
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgM (IIF)
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA, IgG, IgM (IIF)
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)
P-cała p/komórkom okładzinowym żołądka i p/czynnikowi wewnętrznemu (IIF)
Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet (AOA, ASA) (IIF)
Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień (APA, LA-DRVV, ACA-G, ACA-M, GP1-A, GP1-G, GP1-M) (IIF, KOAGULOM., ELISA)
P-ciała p/antygenom jajnika (IIF)
P-ciała p/plemnikowe (ASA) (IIF)
P-ciała p/komórkom Leydiga (IIF)
P-ciała p/antygenom łożyska (IIF)
P-ciała p/korze nadnerczy (IIF)
P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej
P-ciała p/GAD endogenne (RIA)
P-ciała p/insulinowe (IAA) (RIA)
P-ciała p/łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny
P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej (IA2) (ELISA)
P-ciała p/wyspom trzustki (ICA) (IIF)
P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH
P-ciała p/proteazie ADAMTS-13 (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej)*
P-ciała p/płytkowe
P-ciała p/płytkowe (BIFT)
P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu (IIF)
P-ciała p/czynnikom krzepnięcia
Panel naczyniowy (ANA, ANCA-IF, AECA) (IIF)
P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia (IIF)
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) (IB)
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) (ELISA)
P-ciała p/śródbłonkom naczyń (AECA) (IIF)
P-ciała p/granulocytarne p-ANCA (MPO)
P-ciała p/granulocytarne c-ANCA (PR3)
P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3)
P-ciała p/laktoferynie w surowicy (ELISA)
P-ciała p/neuronalne metodą IIF (Ri, Yo, Hu)
P-ciała p/neuronalne metodą IB (amfifizyna, CV2, Ma-2/Ta, Ri, Yo, Hu)
Panel neurologiczny rozszerzony metodą IB (amfifizyna, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr (DNER))
P-ciała p/mózgowe (p/neuronalne i p/osł. miel.) (ABA) (IIF)
P-ciała p/glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) (ELISA)
P-ciała p/mielinowemu białku oligodendrocytów (WB)
P-ciała p/osłonce mielinowej (IIF)
P-ciała p/białku zasadowemu mieliny (ELISA)
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgM
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG i  IgM
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgM (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgG (IB)
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgM (IB)
P-ciała p/akwaporynie 4 (IIF)
P-ciała p/receptorowi NMDA
P-ciała p/erytropoetynie (WB)
P-ciała p/kompleksowi heparyna-PF4
P-ciała inaktywujące interferon beta (ELISA)
TNF-alfa (CLIA)
P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki, p/komórkom kubkowatym jelita (IIF)
6-Thioguanina w erytrocytach
Acodin (dextromethorphan)
Allopurinol
Amantadyna
Amfetamina w moczu
Amfetamina w moczu ilościowo
Amikacyna (Biodacyna)
Amitryptylina w surowicy ilościowo
Amlodypina w moczu
Anticol
Atropina
Barbiturany w moczu
Barbiturany ilościowo
Benzodiazepina w moczu
Benzodiazepina ilościowo
Hydrochlorochinon
Chlorprotiksen w moczu
Chlorprotiksen
Hydrochlorotiazyd w moczu
Citalopram w moczu
Clonazepam
Cordaron (amiodaron)
Cyproteron
Cyklofosfamid
Cyklosporyna
Digoksyna
Doxepin
Enalapril w moczu
Etosuximid (Ronton)
Alkohol etylowy
Everolimus (afinitor)
Fenatiozyny w moczu
Fenol w moczu
Fenobarbital
Pochodne fenotiazyny
Fenytoina
Fluoksetyna (Prozac) w moczu
Flupentixol
Fluvoxamin
Gentamycyna
Alkohol glikolowy w moczu
Alkohol glikolowy
Hydroksyzyna w moczu
Ibuprofen
Interferon-gamma
Imipramina
Izoniazyd
Interferon
Kalprotektyna
Karbamazepina
Karbamazepina w moczu
Klozapina (norklozapina)
Klozapina w moczu
Kofeina
Kokaina w moczu
Kokaina w moczu ilościowo
Kotynina w moczu
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu
Kwas walproinowy
Lamotrygina
Leflunomid
Levetiracetam (Keppra)
Kwas metylomalonowy
Melatonina w moczu
Melatonina
Melperon
Metylohistamina
Metadon w moczu
Metadon
Metamfetamina w moczu
Metoprolol w moczu
Mianseryna w moczu
Mitotan
Metotreksat
Kwas mykofenolowy
Profil narkotykowy w moczu – test przesiewowy
Profil narkotykowy w surowicy (Amfetamina, Barbiturany, Opiaty, Kanabinoidy, metabolity Kokainy, Benzodiazepiny, pochodne Metadonu (EDDP)
Neopteryna
Nifedypina
Nortryptylina
Novalgin
Opiaty w moczu ilościowo
Alkaloidy opium w moczu
Oxcarbazepin
Paracetamol
Paroxetin
Phencyclidyna w moczu
Propafenon
Propranolol
Prymidon (Mizodin)
Pyralgina w moczu
Koenzym Q10
Salicylany
Sirolimus (Rapamycyna)
Skopolamina
Tacrolimus (prograf)
Trójcykliczne antydepresanty
Teofilina
Kanabinole THC w moczu
Tiopental
Topiramat
Metylotransferaza tiopurynowa
Tramal w moczu
Tramal
Wankomycyna
Werapamil w moczu
Arsen w moczu
Arsen
Borany
Chrom
Chrom w moczu
Miedź
Miedź wydalnie
Miedź w moczu
Fluorki
Fluorki w moczu
Glin
Rtęć
Rtęć w moczu
Jod
Jod w moczu
Kadm
Kobalt
Kobalt w moczu
Lit
Mangan
Mangan w moczu
Molibden
Nikiel
Ołów
Ołów w moczu
Selen
Krzem
Tal we krwi
Tal w moczu
Cynk
Cynk w moczu
7-dehydrocholesterol*
Witamina B1
Witamina B6
Beta-karoten
Witamina A
Witamina A2
Witamina A + E
Witamina B13 (kwas orotowy)
Witamina B2
Witamina B3 (niacyna)
Witamina C
Witamina E
Witamina H (biotyna)
Witamina K1

diagnostyka infekcji
diagnostyka WZW (wirusowego zapalenia wątroby):

HAV p/ciała IgG
HAV p/ciała IgM
HAV p/ciała total
HAV RNA (PCR)
HAV RNA (LC-PCR)
HBc p/ciała IgM
HBe p/ciała
HBe antygen
HBs antygen – ilościowo
HBs antygen – (test potwierdzenia wykonywany wraz z testem przesiewowym)
HBV DNA ilościowo
HBV DNA jakościowo
HBV DNA – genotyp
HBV DNA ilościowo + lekooporność
HBV DNA jakościowo + lekooporność (YMDD)
HCV p/ciała met. RIBA
HCV – RNA genotypowanie
HCV RNA ilościowo
HCV RNA jakościowy
HDV p/ciała (IgG+IgM) EIA
HDV RNA jakościowo
HGV RNA jakościowo
HEV p/ciała IgG i IgM Western Blot
HEV RNA jakościowo
HIV1/HIV2 p/ciała Western Blot – test potwierdzenia wykonywany wraz z testem przesiewowym w przypadku próbek reaktywnych i nierozstrzygniętych
HIV RNA (wiremia)
HIV RNA (test jakościowy)
HIV-1 subtypowanie
HIV-1 lekooporność
Odczyn FTA ilościowo
Odczyn FTA-ABS
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA
Treponema pallidum (krętek blady) DNA
Treponema pallidum (krętek blady) p/ciała IgM Western Blot
HPV DNA (2 genotypy:6,11)
HPV DNA (12 genotypów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,)
HPV DNA2 + DNA HPV 12
HPV DNA (37 genotypów: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP6108) Roche
HPV-4 – wysokoonkogenne genotypy 16 i 18 ilościowo oraz niskoonkogenne genotypy 6 i 11 jakościowo z genotypowaniem
HPV mRNA (5 genotypów:16, 18, 31, 33, 45) Biomerieux
HPV DNA12 + HSV
HPV DNA2 + DNA HPV 12 + HSV
HPV DNA 37 + HSV
Toxoplasma gondii p/ciała IgA
Toxoplasma gondii met. PCR jakościowo
Toxoplasma gondii w płynie owodniowym PCR
Wirus różyczki RNA – jakościowo
CMV DNA ilościowo
CMV DNA jakościowo
CMV p/ciała IgG w PMR
CMV p/ciała IgM w PMR
CMV LTT*
HSV typ 6 p/ciała IgG
HSV typ 6 p/ciała IgM
HSV typ 8 p/ciała IgG
HSV 1/2 DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym
HSV p/ciała IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym
HSV p/ciała IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
HSV 1/2 DNA
HSV DNA typ 6 jakościowo PCR
HSV DNA typ 8 jakosciowo PCR
HSV typ 1 LTT*
HSV typ 2 LTT*
EBV p/ciała przeciw antygenowi jądrowemu
P-ciała p/EBV-EA IgG
EBV p/ciała IgM
EBV p/ciała IgG
EBV p/ciała IgM w PMR
EBV p/ciała IgG w PMR
EBV DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym jakościowo
EBV DNA – jakościowo PCR
EBV DNA – ilościowo RT PCR
EBV – LTT*
Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae
Chlamydia pneumoniae p/ciała IgA
Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)
Chlamydia pneumoniae LTT
Helicobacter pylori p/ciała IgA
Helicobacter pylori antygen w kale
Helicobacter pylori p/ciała IgA, IgG Western Blot
Helicobacter pylori LTT*
Mycoplasma pneumoniae p/ciała IgA
Mycoplasma pneumoniae PCR
Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis)
Borrelia burgdorferi
Borrelia burgdorferi p/ciała Western blot ilościowo (recomBead)
Borrelia burgdorferi p/ciała IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym Western Blot
Borrelia burgdorferi p/ciała IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym Western Blot
Borrelia burgdorferi p/ciała IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym
Borrelia burgdorferi p/ciała IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała p. Borrelia burgdorferi IgG*
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała p. Borrelia burgdorferi IgM*
Borrelia burgdorferi DNA PCR
Borrelia burgdorferi DNA PCR (płyn stawowy)
Kleszcz – badanie PCR w kierunku boreliozy
Borrelia- LTT*
Zakażenia odkleszczowe – pakiet (Bartonella henselae IgG, Babesia microti IgG, Babesia divergens IgG, Yersina enterocolitica IgG, Mycoplasma pneumonia IgG i IgM, Chlamydia pneumoniae IgG, Ehrlichia/Anaplasma phagocytophilum IgG, IgM)
Kleszczowemu zapaleniu mózgu p/ciała IgM
Kleszczowemu zapaleniu mózgu p/ciała IgG
Babesia microti i Babesia divergens p/ciała IgG (IIF)
Babesia divergens DNA jakościowo
Yersinia enterocolitica p/ciała IgA
Yersinia enterocolitica p/ciała IgG
Yersinia enterocolitica p/ciała IgA Western Blot
Yersinia enterocolitica p/ciała IgG Western Blot
Yersinia enterocolitica p/ciała IgA, IgG Western Blot
Yersinia sp. p/ciała (serotypowanie)
Yersinia – LTT*
Grypa A i B RT-PCR
Grypa A p/ciała IgA
Grypa A p/ciała IgG
Grypa B p/ciała IgA
Grypa B p/ciała IgG
P. ciała p/hemaglutyninowe w kierunku wirusa grypy A(H1N1), A(H3N2),B
Grypa A i B p/ciała IgG, IgA (EIA)
Grypa A i B – szybkie testy
Grypa A H1N1 RT-PCR
Serodiagnostyka paragrypy 1, 2, 3
Varicella zoster LTT*
Varicella zoster DNA PCR
Wirus świnki p/ciała IgM
Wirus świnki p/ciała IgG
Wirus świnki RNA PCR
Odra RNA PCR
Parvowirus B19 IgM Western Blot
Parvowirus B19 IgG Western Blot
Parvowirus p/ciała IgM
Parvowirus p/ciała IgG
Parvowirus B19 PCR
Adenowirusy p/ciała
Adenovirusy p/ciała IgA
Adenowirusy p/ciała IgM
Adenovirusy p/ciała IgG
Adenowirus DNA jakościowo
Bartonella sp. p/ciała
Bartonella henselae DNA jakościowo
Bartonella henselae DNA ilościowo
Bartonella henselae p/ciała IgA
Bartonella henselae p/ciała IgM
Bartonella henselae p/ciała IgG
Bartonella quintana p/ciała
Bartonella quintana p/ciała IgM
Bartonella quintana p/ciała IgG
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis p/ciała IgA
Chlamydia trachomatis DNA
Chlamydia trachomatis – LTT*
Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium
Mycoplasma genitalium DNA
Mycoplasma hominis DNA
Candida albicans p/ciała IgA
Candida albicans p/ciała IgM
Candida albicans p/ciała IgG
P-ciała p/grzybicze (candidioza)
Candida albicans / Candida krusei / Candida glabrata – DNA jakościowo
Candida albicans LTT*
Candida sp. – antygen mannanowy*
Gardnerella vaginalis/ Lactobacillius species DNA
Ureaplasma urealyticum p/ciała
Ureaplasma sp. DNA
Trichomonas vaginalis DNA
Pronatal 1G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HSV I/II DNA)
Pronatal 4G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37)
Pronatal 5G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37, HSV I/II DNA)
Pronatal 2G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2)
Pronatal 3G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2, HSV I/II DNA)
Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA)
Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA)
Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis – jakościowo
Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium – jakościowo
Vaginitis 1 (Trichomonas vaginalis DNA, Candida albicans/Candida krusei/Candida glabrata – DNA, Gardnerella vaginalis/ Lactobacillius species DNA)
Coxackie B p/ciała
ECHO wirusy p/ciała
P-ciała p/ADN-azie B paciorkowców grupy A
Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia) metodą RT-PCR
Pneumocystis jiroveci p/ciała
P-ciała p/grzybicze (aspergilloza)
Grzyby pleśniowe Aspergillus metodą nested RPC
Bąblowiec p/ciała IgG
P-ciała p/bąblowcowe IgG – badanie poszerzone
Bąblowiec p/ciała IgG Western blot
Brucella sp. p/ciała
Chlamydia psittaci p/ciała IgM
Chlamydia psittaci p/ciała IgG
CORONA wirusy p/ciała
P-ciała p/Coxiella burnetii (faza I IgM i IgG; faza II IgM i IgG);
Coxsackie A16 p/ciała
Coxsackie A7 p/ciała
Cryptospiridium antygen w kale
Antygen Cryptococcus neoformans
Denga wirus p/ciała IgM
Denga wirus p/ciała IgG
Widala odczyn – Dury i Paradury
P-ciała p/Ehrlichia / Anaplasma phagocytophilum IgG, IgM
Echinococcus multilocularis p/ciała IgG
Enterowirusy PCR (PMR)
Enterowirusy p/ciała IgA
Enterowirusy p/ciała IgM
Enterowirusy p/ciała IgG
P-ciała p/Entamoeba histolytica IgG, IgM (IFT)
Badanie serologiczne w kierunku płuca farmera
Wuchereria bancrofti (filarioza) p/ciała
Francisella tulerensis p/ciała IgG i IgM
Glista ludzka p/ciała IgG
Antygen galaktomanannowy Aspergillus sp.
P-ciała p/hialuronidazie paciorkowców
Histoplasma capsulatum p/ciała
Badanie serologiczne w kierunku choroby hodowców ptaków
P-ciała p/wirusowi ludzkiej białaczki T-komórkowej HTLV I/II
Wykrywanie wirusa ludzkiej białaczki T-komórkowej HTLV  met. PCR
Hantawirus (Puumala-V, Hantann-V) p/ciała
Poliomawirus JCV DNA
Giardia intestinalis p/ciała IgG
Legionella pneumophila antygen
Legionella pneumophila p/ciała IgA
Legionella pneumophila p/ciała IgM
Legionella pneumophila p/ciała IgG
Leishmania DNA
Leishmania p/ciała
Leptospira DNA
Leptospira p/ciała
Listeria monocytogenes DNA
Listeria monocytogenes p/ciała
Staphylococcus/Streptococcus (Combi Profil) LTT*
Plasmodium (zarodziec malarii) – rozmaz krwi (gruba kropla)
Plasmodium falciparum (zarodziec malarii) p/ciała
Meningococcus p/ciała IgG
Panel meningitis (HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6) PCR
Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) p/ciała
Mycobacterium tuberculosis PCR
P-ciała p/Neisseria gonorrhoeae
Nocardia DNA
„Paradontoza IDENT A i IDENT B (Actinomycetemcomitans,Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia,Bacteroides forsythus,Treponema denticola,Peptostreptococcus (Microm.) micros,Fusobacterium nucleatum/periodont.,Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum,
Eikenella corrodens, Capnocytophaga spec) metodą PCR”
Badanie w kierunku werotoksycznych szczepów Escherichia coli
Poliowirus typu I-III (poliomyelitis) p/ciała
Panel diagnostyki kaszlu IgA – Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila serotyp 1 i 12, Bordetella pertussis. (IIF)
Panel diagnostyki kaszlu IgM – RSV, Adenovirus typ3, wirus grypy typ A (H1N1), wirus grypy typ A (H3N2), wirus grypy typ B, wirus paragrypy typ 1, 2, 3 i 4, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Coxsackie virus type B1 i A7, Echo Virus type 7, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila serotyp 1 i 12. (IIF)
Panel diagnostyki kaszlu IgG – RSV, Adenovirus typ3, wirus grypy typ A (H1N1), wirus grypy typ A (H3N2), wirus grypy typ B, wirus paragrypy typ 1, 2, 3 i 4, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Coxsackie virus type B1 i A7, Echo Virus type 7, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila serotyp 1 i 12. (IIF)
Panel diagnostyki kaszlu IgG, IgM – RSV, Adenovirus typ3, wirus grypy typ A (H1N1), wirus grypy typ A (H3N2), wirus grypy typ B, wirus paragrypy typ 1, 2, 3 i 4, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Coxsackie virus type B1 i A7, Echo Virus type 7, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila serotyp 1 i 12. (IIF)
Panel diagnostyki kaszlu IgA, IgG, IgM – skład panelu klasy IgG i IgM: RSV, Adenovirus typ3, wirus grypy typ A (H1N1), wirus grypy typ A (H3N2), wirus grypy typ B, wirus paragrypy typ 1, 2, 3 i 4, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Coxsackie virus type B1 i A7, Echo Virus type 7, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila serotyp 1 i 12 Skład panelu klasy IgA :Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila serotyp 1 i 12, Bordetella pertussis. (IIF)
Riketsja p/ciała IIF
Riketsja p/ciała IgM
Riketsja p/ciała IgG
Rotawirus p/ciała
RSV p/ciała IgA
RSV p/ciała IgM
RSV p/ciała IgG
RSV RNA
Salmonella p/ciała
Schistosoma mansoni p/ciała IgG
Shigella p/ciała
Salmonella sp./Shigella sp. metodą PCR
Stachybotrys atra (chartarum) pleśń czarna IgG
Streptococcus pneumoniae antygen
P-ciała p/Streptococcus pneumoniae (anty-DNA-aza B)
Tęgoryjec dwunastnicy p/ciała
Clostridium tetani (tężec) p/ciała
Toxocara canis p/ciała IgG – awidność
Toxocara canis p/ciała IgG
P-ciała p/Toxocara (canis and cati)
Trichinella spiralis p/ciała IgG
Trichinella spiralis p/ciała Western Blot
Taenia solium (wągrzyca) p/ciała IgG Western Blot
Taenia solium (wągrzyca) p/ciała IgG
P-ciała p/Strongyloides (węgorek) IgG (metoda Western blot);
Strongyloides (węgorek) p/ciała IgG
P-ciała p/wirusowi Zachodniego Nilu IgG, IgM
Wirus wścieklizny p/ciała
Wirus żółtej febry p/ciała
Cytologia jedowarstwowa + HPV2 DNA (2 genotypy)
Cytologia jednowarstwowa + HPV 4 (genotyp 6, 11, 16, 18) z genotypowaniem
Cytologia jednowarstwowa + HPV12 DNA (12 genotypów)
Cytologia jednowarstwowa + HPV2+HPV12
Cytologia jednowarstwowa+ HPV37 DNA (37 genotypów)
Cytologia jednowarstwowa + Chlamydia trachachomatis DNA
Cytologia jednowarstwowa + Ureaplasma species DNA
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma hominis DNA
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma genitalium DNA
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
Cytologia jednowarstwowa + Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis – jakościowo
Cytologia jednowarstwowa + HPV37 DNA (37 genotypy) + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA (2 genotypy) + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV12 DNA (12 genotypów) + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA + HPV12 + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV 2 (genotyp 16 i 18) z genotypowaniem
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA)
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 1G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HSVI/II)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 2G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 3G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2, HSV I/II DNA)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 4G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 5G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37, HSV I/II DNA)
Cytologia ginekologiczna
Odczyn precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych
Odczyn precypitacyjny alveolitis allergica u dzieci
Diaminooksydaza (DAO) – aktywność (badanie w kierunku nietolerancji histaminy)
Histamina*
ImuPro 50 -alergia pokarmowa typu III (44 składników pokarmowych)
ImuPro 100 -alergia pokarmowa typu III (90 składników pokarmowych)
ImuPro300 – alergia pokarmowa typu III (267 składników pokarmowych)
Nietolerancja pokarmowa IgG – metoda półilościowa – 40 alergenów
Nietolerancja pokarmowa IgG – metoda półilościowa – 110 alergenów
Badanie przesiewowe w kierunku nietolerancji pokarmowych (swoiste IgG) (owies, pszenica, ryż, kukurydza, żyto, pszenica durum, gluten, migdały, orzech brazylijski, orzech nerkowiec, herbata, orzech włoski, mleko krowie, pełne jajo, kurczak, jagnięcina, wołowina, wieprzowina, plamiak, dorsz, płastuga, łosoś, pstrąg, tuńczyk, krewetki, homar, krab, małże, brokuły, kapusta, marchew, por, ziemniak, seler, ogórek, papryka, groch, soczewica, fasola, grejpfrut, kantalupa, arbuz, orzeszki ziemne, soja, kakao, jabłko, czarna porzeczka, oliwki, pomarańcza, cytryna, truskawka, pomidor, imbir, czosnek, grzyby, drożdże)
Kapok
Wełna przerobiona
Ampicylina
Panicylina
Amoxycylina
Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides farinae
Acarus siro
Lepidoglyphus destructor
Tyrophagus putrecentiae (roztocze)
Kot (sierść)
Pierze papugi
Odchody kanarka
Pies (sierść i naskórek)
Pióra kanarka
Nabłonek tchórzofretki
Koń (nabłonek)
Krowa (nabłonek)
Pies (sierść)
Świnka morska (naskórek)
Odchody gołębia
Pióra gęsi
Mysz (białko moczu)
Szczur (białko moczu)
Pióra papużki falistej
Koza (nabłonek)
Królik (nabłonek)
Chomik (nabłonek)
Pióra kaczki
Szczur (nabłonek)
Mysz (nabłonek)
Szynszyla
Mieszanka sierści (naskórek kota, łupież konia, łupież krowy, łupież psa)
Mieszanka pierza (pióra gęsi, pióra kury, pióra kaczki, pióra indyka)
Mieszanka pierza (pióra gęsi, pióra kury, pióra kaczki, pióra papugi)
Białko jaja kurzego
Ziarno sezamu
Mąka gryczana
Groch
Orzech ziemny
Indyk mięso
Soja
Fasola biała
Czekolada
Malina
Orzech włoski
Mleko krowie gotowane
Orzech laskowy
Porzeczka
Orzech brazylijski
Mleko krowie
Migdały
Orzech pistacjowy
Fasola czerwona
Cytryna
Ananas
Kapusta
Kawa
Dynia
Krab
Ovalbumina
Wanilia
Krewetki
Ogórek
Miód
Pomidor
Jogurt
Jajo
Orzech
Wieprzowina
Brokuły
Wołowina
Imbir
Koper włoski
Curry
Mięso indyka
Ostrygi
Dorsz
Kozie mleko
Mandarynka/klementynka
Marchew
Burak ćwikłowy
Czerwona porzeczka
Pomarańcza
Siemię lniane
Ziemniak
Orzech kokosowy
Mąka pszenna
Tuńczyk
Łosoś
Truskawka
Drożdże piekarnicze
Papryka
Czosnek
Cebula
Jabłko
Mąka żytnia
Winogrona
Mąka jęczmienna
Wołowina gotowana
Owies
Żółtko jaja kurzego
A-laktoalbumina
B-laktoglobulina
Kazeina
Gluten
Kukurydza
Ser typu cheddar
Mięso kurczaka
Kiwi
Seler
Pietruszka
Musztarda/gorczyca
Ryż
Banan
Kakao
Gruszka
Brzoskwinia
Glutaminian sodu
Mieszanka orzechów (orzech ziemny, orzech laskowy, orzech brazylijski, migdał, orzech kokosowy)
Mieszanka mięsna
Mieszanka warzyw (groch zielony, fasola, marchew, ziemniak)
Mieszanka warzyw (pomidor, szpinak, kapusta, papryka)
Mieszanka owoców (pomarańcza, jabłko, banan, brzoskwinia)
Mieszanka owoców (truskawka, gruszka, cytryna, ananas)
Ryby/skorupiaki (dorsz, krewetki, małż jadalny, tuńczyk, łosoś)
Mieszanka zbóż
Owoce mieszane
Mieszanka pokarmowa (białko jaja, mleko krowie, dorsz, mąka pszenna, orzech ziemny, soja)
Tomka wonna
Żyto
Pszenica zwyczajna
Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)
Kostrzewa łąkowa
Życica trwała
Tymotka
Trzcina pospolita
Wiechlina łąkowa
Od. precypitacyjny w kierunku grzybic płuc”G”
Mieszanka traw wczesnych (kupkówka, kostrzewa, życica, tymotka, wiechlina)
Trawy mieszane późnokwitnące (cynodon palczasty, życica, tymotka, wiechlina, sorgo alpejskie, bahia)
Mieszanka traw późnych (tomka wonna, życica, trzcina, żyto, kłosówka wełnista)
Mieszanka kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kurz domowy, karaluch)
Jad pszczoły
Jad szerszenia
Karaluch wschodni (B. orientalis)
Jad osy
Jad szerszenia
Prusak
Jad komara (ślina)
Ochotka (Chironomus plumosus)
Wełna
Wełna owcza nieprzerobiona
Isocyanat TDI – HSA
Isocyanat MDI – HSA
Formaldehyd/formalina
Lateks
Ziarno słonecznika
Kwas acetylosalicylowy
Penicillium notatum
Cladosporium herbarum
Aspergillus fumigatus
Candida albicans
Alternaria alternata
Helminthosporium halodes (pleśnie)
Rhizopus nigricans
Aureobasidium pullulans
Neurospora sitophilia
Wieloprzesiewowe alergeny wziewne
Mieszanka pleśni (Penicillum notatum, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata)
Mieszanka pleśni (Penicillum notatum, Cladosporium herbarium, Helminthosporium halodes, Candida albicans, Alternaria alternata)
Grzyby pleśniowe mieszane IgE sp.
Bawełna
Glista ludzka
Kompleks paracetamol-albumina IgE
Panel atopowy Polycheck (mleko, kazeina, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, albumina surowicy bydlęcej, białko + żółtko jaja kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, wołowina, kurczak, drożdże, roztocza kurzu domowego (D.pteronyssinus + D.farinae), pleśnie mix (C.herbarum + A.alternata), pyłki drzew późnych (brzoza brodawkowata, dąb), pyłki drzew wczesnych (olszyna szara, leszczyna), trawy mix (tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, rajgras, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), IgE całkowite, mąki mix (mąka pszenna, żytnia, jęczmień, owies).
Panel jady owadów Polycheck (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka+ CCD);
Panel mleko plus gluten Polycheck: mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA – surowicza albumina wołowa (mleko gotowane), gluten
Panel pediatryczny Polycheck (orzech ziemny, mleko, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza brodawkowa, tymotka łąkowa, bylicy, D. farinae, D. pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum)
Panel pokarmowy Polycheck (orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko, białko jaja, żółtko jaja, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia)
Panel pokarmowy IV Polycheck (orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina/cielęcina, dorsz, pomarańcza, limonka, mandarynka, cytryna, seler, brzoskwinia, pomidor)
Panel pokarmowy III Polycheck (mleko, białko jaja, żółtko, kazeina, soja,ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka (pszenica, żyto, owies, jęczmień)
Panel wziewny Polycheck (pyłek: brzoza brodawkowata, olcha szara, leszczyna, dąb, tymotka łąkowa, żyto, bylica, babka lancetowata, D.farinae, D. pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, chomika, świnki morskiej, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata)
Panel oddechowy III Polycheck (brzoza, trawy mix, żyto, bylica, D.Pteronyssimus, D.Farinae, pies, kot, pióra (kura, kaczka, indyk), Cladosporium herbarum, Alternaria alternata)
Mak
Pieprz czarny
Seler (korzeń)
Wierzba
Topola
Sosna wejmutka
Olcha
Świerk pospolity
Kasztan dziki
Bez
Lipa
Brzoza
Leszczyna
Buk
Dąb
Mieszanka pyłków drzew wczesnych (olsza, leszczyna, wiąz, wierzba, topola)
Mieszanka pyłków drzew późnych (klon, brzoza, buk, dąb, orzech włoski)
Mieszanka pyłków drzew (olsza, brzoza, leszczyna, dąb, wierzba)
Ambrozja bylicolistna
Komosa biala
Pokrzywa
Rzepak (pyłek kwiatowy)
Bylica pospolita
Mniszek lekarski
Babka lancetowata
Mieszanka chwastów (ambrozja, bylica pospolita, babka lancetowata, komosa, solanka)
Mieszanka ziela (bylica pospolita, baka lancetowata, komosa biała, nawłoć, pokrzywa)
Zestaw atopowy (tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, białko jaja, mleko, dorsz, mąka pszenna, ryż, soja, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko)
Zestaw inhalacyjny (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, kot, pies, koń, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
Zestaw inhalacyjny – zwierzęta (kot, pies, koń, świnka morska, mysz, naskórek szcura, królik, chomik, sierść: krowa, owca, koza, pióra: papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska, CCD)
Zestaw inhalacyjny – drzewa (Klon jesionolistny, Olcha, Brzoza, Leszczyna pospolita, Buk, Dąb, Jesion wyniosły, Wierzba iwa, Topola, Sosna, CCD)
Zestaw inhalacyjny – alergeny domowe (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, pióra: kura, kaczka, gęś, Karaluch, odchody gołębie, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Trichophyton mantagrophytes, CCD)
Zestaw inhalacyjny – trawy i chwasty (Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, pyłek żyta, Ambrozja bylicolistna, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Komosa, Pokrzywa, Rzepak, CCD)
Zestaw jadów owadów (osa, pszczoła)
Zestaw jadów owadów (osa, pszczoła, szerszeń)
Zestaw pokarmowy – nabiał i orzechy (Białko jaja kurzego, mleko krowi, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech laskowy, migdał, kakao, glutaminian, CCD)
Zestaw pokarmowy – owoce (Truskawka, jabłko, kiwi, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka, CCD)
Zestaw pokarmowy – warzywa (pietruszka, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, papryka, ogórek, kukurydza, sezam , soja, CCD)
Zestaw pokarmowy – mąka i mięso (mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, krewetka, CCD)
Zestaw pokarmowy (białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, dorsz, krab)
Zestaw pediatryczny inhalacyjny (tymotka wonna, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, bylica, mniszek lekarski, babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik, Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
Zestaw pediatryczny (tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko)
Zestaw reakcji krzyżowych (seler, tymotka łąkowa, ziemniak, marchew, brzoza, brzoskwinia, jabłko, bylica, migdał, orzech laskowy, orzech ziemny, mąka pszenna, mąka żytnia, figa, liczi chińskie, truskawka, lubczyk, anyż, musztarda, cebula)
Alergen LTT*
Amalgamat LTT*
Stopy złota LTT*
Ceramika i cementy LTT*
Dental-Check combi profil LTT*
Grzyby pleśniowe LTT*
LTT – Gluten
Metale implantów LTT*
Lek LTT *
Leki 2 LTT
Leki 3 LTT
LTT – Mleko krowie*
Metale LTT*
Materiał własny – LTT*
Streptococcus LTT
Wypełnienie kanałów korzeniowych LTT*
Panel tytanowy LTT*
Tworzywa sztuczne LTT*
LTT – produkty spożywcze TOP 25

Mikrobiologia
Badanie rutynowo obejmuje posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych:

Badanie antygenów rozpuszczalnych w płynach ustrojowych
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda automatyczna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda manualna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda manualna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna)
Posiew krwi (metoda automatyczna)
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna)
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna)
Posiew krwi (metoda manualna)
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda manualna)
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna)
Posiew szpiku
Posiew komórek macierzystych szpiku
Posiew zawiesiny z limfocytów
Posiew płynów z jam ciała (metoda automatyczna)
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna)
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda automatyczna)
Posiew płynów z jam ciała (metoda manualna)
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda manualna)
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna)
Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych
Posiew materiału z jamy macicy
Posiew materiału w kierunku GBS
Posiew materiału w kierunku Trichomonas vaginalis
Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae
Ocena stopnia czystości pochwy
Ocena biocenozy pochwy w skali Nugenta
Posiew materiału z rany
Posiew treści ropnej
Posiew wymazu ze zmian skórnych
Posiew mleka kobiecego
Posiew materiału śródoperacyjnego
Posiew tkanki w kierunku Helicobacter pylori
Posiew punktatu
Posiew bioptatu
Badanie na obecność nużeńca
Badanie na obecność świerzbowca
Kał – posiew w kierunku EPEC
Kał – posiew w kierunku EHEC
Kał – posiew w kierunku Yersinia
Kał – posiew w kierunku Campylobacter
Wykrywanie antygenu Rota- i Adenowirusów
Badanie kału na obecność antygenu GDH oraz toksyny A i B Clostridium difficile
Kał – posiew w kierunku Clostridium difficile
Typowanie serologiczne Salmonella
Typowanie serologiczne Shigella
Typowanie serologiczne EHEC
Typownie serologiczne EPEC
Posiew biomateriałów
Posiew substancji leczniczych **
Sporal A **
Sporal S **
Attest 3M **
Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni **
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metoda sedymentacji **
Badanie czystości rąk personelu medycznego **
POSIEW W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
POSIEW W KIERUNKU GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH, DERMATOFITÓW
Preparat bezpośredni
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Wykrywanie wirusa RSV
Wykrywanie wirusa grypy A i B
Posiew materiału w kierunku MRSA
Posiew w kierunku VRE
Posiew w kierunku patogenów alarmowych
Antygeny Streptococcus grupy A
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy
Szybki posiew w kierunku gruźlicy
Posiew w kierunku gruźlicy
Oznaczenie lekowrażliwości prątka gruźlicy

 


 

FFS BADANIA SPECJALISTYCZNE:

Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) – badanie ilościowe
Analiza somatycznej mutacji aktywującej p. Val617Phe (c. 1849G>T) kinazy janusowej 2 (JAK2)
Badanie dowolnego pojedynczego markera w wybranym genie
Badanie genetyczne w kierunku zespołu Gilberta
Badanie genu EGFR do zastosowania terapii celowanej (zalecenia EMQN)
Badanie genu EGFR do zastosowania terapii celowanej (zalecenia MZ w Polsce)
Badanie kariotypu w materiale z poronienia
Badanie wybranych regionów genu BRAF do zasdtosowania terapii celowanej
Badanie wybranych regionów genu KRAS do zastosowania terapii celowanej
Celiakia – mutacje genowe HLA DQ2, 7, 8
Choroba Crohna – polimorfizm NOD2/CARD15
Diagnostyka genetyczna choroby Charcota – Mariego – Tootha (CMT) – mutacja w genie PMP22
Diagnostyka genetyczna neuropatii Lebera (zanik nerwów wzrokowych) – badanie 3 mutacji mtDNA
Diagnostyka genetyczna nietolerancji histaminy – DAO (4 mutacje)
Diagnostyka genetyczna zespołu MELES – mutacja genu A3243G
Genetyczna diagnostyka achondroplazji – analiza wybranych regionów genu FGFR3 – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka achondroplazji – mutacja p. C380R genu FGFR3 – I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka adrenoleukodystrofii – mutacje genu ABCD1
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych Sca 1, 2, 3
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA6
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo- móżdżkowych SCA7
Genetyczna diagnostyka atopowego zapalenia skóry – mutacje w genie FLG
Genetyczna diagnostyka celiaki – identyfikacja haplotypów DQ2 i DQ8
Genetyczna diagnostyka ceroidolipofuscynozy typu 2 -2 mutacje w genie CLN2
genetyczna diagnostyka choroby Alzheimera – identyfikacja wariantu apoE4
Genetyczna diagnostyka choroby Alzheimera – mutacje genu APP (eksony 16 i 17)
Genetyczna diagnostyka choroby Alzheimera – mutacje genu PSEN1 (eksony 3-12)
Genetyczna diagnostyka choroby Alzheimera – mutacje genu PSEN1 (eksony 5-8 i 12)
Genetyczna diagnostyka choroby Caffeya -Silvermana (infantile cortical hyperostasis) – analiza najczęstszej mutacji w genie COL1A1
Genetyczna diagnostyka choroby Canavan -mutacje ASPA (eksony 5 i 6)
Genetyczna diagnostyka choroby Charcota – Mariego -Tootha (CMT1) – analiza rearanżacji w genach etiologicznych CMT1 za pomocą metody MLPA
Genetyczna diagnostyka choroby Fabryego – najczęstsze mutacje w genie GLA
Genetyczna diagnostyka choroby Gauchera – 2 mutacje w genie GBA
Genetyczna diagnostyka choroby Gauchera – analiza wybranych fragmentów genu GBA; drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka choroby Hallorvordena – Spatza – analiza całego regionukodującego genu PANK2
Genetyczna diagnostyka choroby Huntingtona – analiza ekspansji powtórzeń CAG w genie HD
Genetyczna diagnostyka choroby Krabbego – analiza eksonów 10-18 genu GALC – III etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka choroby Krabbego – analiza eksonów 1-9 genu GALC – II etap diagnostyki
Genetyczna diagnmostyka choroby Krabbego – analiza rozległej delacji -I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka choroby Marquio B (mukopolsacharydoza typu IVB) badanie mutacji w genie GLB – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagonstyka choroby Neimmana-Picka -mutacje genu NPC1
Genetyczna diagnostyka choroby Niemmana-Picka – mutacje geny NPC2
Genetyczna diagnostyka choroby Niemmana-Picka typ Ai B – badanie całego regionu kodującego genu SMPD1
Genetyczna diagnostyka choroby Parkinsona (postać dominująca) – analiza całego regionu kodującego genu PARK1
Genetyczna diagnostyka choroby Parkinsona (postać recesywna) – analiza całego regionu kodującego genu PARK2
Genetyczna diagnostyka choroby Parkinsona (postać recesywna) – analiza wybranego regionu genu PARK7 – I etap badania genu PARK7
Genetyczna diagnostyka choroby Parkinsona (postać recesywna) – analiza wybrnych fragmentów genu PARK2
Genetyczna diagnostyka choroby Recklinghausen (neurofibromatoza typu I) – mutacje w genie NF1 (badanie etapowe)
Genetyczna diagnostyka choroby syropu klonowego – badanie mutacji w genie BCKDHA – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka choroby syropu klonowego – badanie mutacji w genie BCKDHB – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka choroby Wilsona- 4 mutacje w genie ATP7B – diagnostyka uzupełniająca
Genetyczna diagnostyka choroby Unverrichta-Lundborga – analiza całego regionu kodującego genu CSTB
Genetyczna diagnostyka choroby Wilsona – 5 mutacji w genie ATP7B – najczestsza mutacja i diagnostyka uzupełniająca
Genetyczna diagnostyka choroby Wilsona – 5 mutacji w genie ATP7B – najczęstsze mutacje w populacji azjatyckiej
Genetyczna diagnostyka choroby Wilsona- mutacje w wybranych eksonach genu ATP7B – uzupełnienie badania WILSON3
Genetyczna diagnostyka choroby Wilsona – najczestsza mutacja w genie ATP7B
Genetyczna diagnostyka chorób mitochondrialnych 0 analiza powszechnych mutacji mtDNA metodą MLPA
Genetyczna diagnostyka cukrzycy MODY 2 i cukrzycy ciążowej – mutacje genu GCK
Genetyczna diagnostyka cukrzycy MODY 3 – badanie genu HNF1A
Genetyczna diagnostyka cystonozy – badanie delacji 65kb w układzie homozygotycznym – weryfikacja
Genetyczna diagnostyka deficytu alfa 1 – antytrypsyny – mutacje w całym regionie kodującym genu AAT
Genetyczna diagnostyka deficytu alfa 1 – antytrypsyny – mutacje w eksonach 2 i 4 genu ATT – uzupełnienie badania ATTDNA
Genetyczna diagnostyka deficytu biotynidazy – badanie mutacji w eksonach 2 i 4 genu BTD
Genetyczna diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo -CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych MCAD
Genetyczna diagnostyka deficytu dehydrogenazy acylo- CoA, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, SCAD – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka deficytu dehydrogenazyacylo- CoA, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, SCAD – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka deficytu LCHAD- analiza najczestszych mutacji genu HADHA
Genetyczna diagnostyka deficytu liazy bursztynianowej – analiza wybranych fragmentów genu ADSL; diagnostyka etapowa
Genetyczna diagnostyka drgawek pirydoksynozaleźnych – analiza wybranych fragmentów genu ALDH7A1
Genetyczna diagnostyka drżenia samoistnego -najczęstsza mutacja genu DRD3
Genetyczna diagnostyka dysplazji ektodermalnej hypohydrotycznej sprzężonej z X – najczęstsze mutacje genu EDA
Genetyczna diagnostyka dysplazji tanatoforycznej – najczęstsze mutacje genu FGFR3
Genetyczna diagnostyka dystonii Segawy (DOP – wrażliwa) – analiza wybranych eksonów genu GCH1
Genetyczna diagnostyka dystonii torsyjnej – analiza najczęstszych mutacji genu TOR1A
Genetyczna diagnostyka dystorfii mięśniowej Duchenne’a
Genetyczna diagnostyka dystrofii obręczowo – kończynowej typ 1A – mutacje genu TTID
Genetyczna diagnostyka dystrofii obręczowo – kończynowej typ 2A – najczęstsze mutacje genu CAPN3
Genetyczna diagnostyka dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej (choroba Seitelbergera) – analiza wybranych regionów genu PLA2G6
Genetyczna diagnostyka fenyloketonurii – mutacje w genie PAH – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka fenyloketonurii – mutacje w genie PAH – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka FRDA – identyfikacja mutacji dynamicznej (ekspansji GAA) genu FXN
genetyczna diagnostyka fruktozemii – badanie DNA
Genetyczna diagnostyka galaktozemii – mutacje w genie Q188R i K285N
Genetyczna diagnostyka gangliozydozy – mutacje w genie GLB1 – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka gangliozydozy – mutacje w genie GLB1 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka genotypu związanego z aktywnością enzymu VKOR (warfaryna)
Genetyczna diagnostyka hemochromatozy – 3 mutacje w genie HFE
Genetyczna daignostyka hipercholesterolemii – 1258 mutacji w genie LDLR
Genetyczna diagnostyka hiperchoilesterolemii – 428 pozostałych mutacji w genie LDLR – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka hipertermii złośliwej – analiza wybranych fragmentów genu RYR1; diagnostyka etapowa
Genetyczna diagnostyka hipoplazji lewego serca – gen GJA1
Genetyczna diagnostyka homocystenurii – gen CBS
Genetyczna diagnostyka hypochondroplazji – najczęstsze mutacje genu FGFR3 – I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka hypochondroplazji – rzadkie mutacje genu FGFR3 – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka jaksry pierwotnej – mutacja CYP1B1
Genetyczna diagnostyka jaskry pierwotnej – mutacja w genie TIGR
Genetyczna diagnostyks kardiomiopatii – analiza genu MYH7
Genetyczna diagnostyka kardiomiopatii przerostowej – najczęstsze mutacje genu LMNA – czwarty etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka kardiomiopatii przerostowej – najczęstsze mutacje genu MYBPC3 – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka kardiomiopatii przerostowej – najczęstsze mutacje genu TNNt2 – trzeci etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka krwawień śródmózgowych – analiza najczęstrzej mutacji genu CST3
Genetyczna diagnostyka krzywicy fosfatemicznej (forma sprzężona z chromosomem X) – mutacje genu PHEX – I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka kwasicy izowalerianowej – analiza najczęstszych mutacji genu IVD
Genetyczna diagnostyka leukodystrofii o fenotypie 4H – analiza wybranych regionów genu POLR3B
Genetyczna daiagnostyka mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN2A i MEN2B) – mutacje w wybranych regionach genu RET
Genetyczna diagnostyka moczówki prostej centralnej – mutacja e genie AVP1
Genetyczna diagnostyka mózgowej arteriopatii z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią – mutacja w genie NOTCH3 (ekson 4) – I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka mózgowej artriopatii z podkorowymi zawałami i leukoenecefalopatią – mutacje w genie NOTCH3 (ekson 2, 3, 5, 6, 11) – II etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu I – analiza całego regionu kodującego genu IDUA
Genetyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu IIIA – mutacje genu SGSH
Genetyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu VI – badanie regionu kodującego genu ARSB
Genetyczna diagnostyka mukowiscydozy – 644 mutacji genu CFTR w tym 16 najczęściej występujących w populacji polskiej
Genetyczna diagnostyka mukowiscydozy – badanie dotychczas niebadanych eksonów genu CFTR (uzupełnienie CFTR – 6)
Genetyczna diagnostyka mukowiscydozy – identyfikacja mutacji F508del z możłiwością wykrycia około 80 innych mutacji w rewgionie genu CFTR
Genetyczna diagnostyka mukowiscydozy – ponad 1700 mutacji w genie CFTR
Genetyczna diagnostyka mukowiscydozy – ponad 200 mutacji w genie CFTR w tym 9 najczęściej występujących w populacji polskiej
Genetyczna diagnostyka mukowiscydozy MLPA – badanie rozległych rearanżacji w genie CFTR
Genetyczna diagnostyka mutacji GNAS-1
Genetyczna diagnostyka naprzemiennej hemiplegii dziecięcej – analiza wybranych regionów genu ATP1A3 – I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka nawracających poronień – badanie mutacji Leiden i wariantu protrombiny
Genetyczna diagnostyka niedokrwistości sierpowatokrwinkowej – analiza wybranych regionów genu HBB
Genetyczna diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 genu GJB2
Genetyczna diagnostyka niedosłuchu – analiza eksonu 2 oraz mutacji rzadkich genu GJB2
Genetyczna diagnostyka niedosłuchu – najczęstsze mutacje genu GJB6
Genetyczna diagnostyka nieketotycznej hiperglicynemii – badanie eksonu 19 genu GLDC
Genetyczna diagnostyka nieketotycznej hiperglicynemii – badanie regionu kodującego genu AMT
Genetyczna diagnostyka niepełnosprawności intelektualnej sprzężonej z chromosomem X – analiza wybranych fragmentów genu ARX
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej – 290 mutacji w genie CFTR
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej – analiza mikrodelecji 51gr/51gr
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej – analiza regionu AZF i 51gr/51gr
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej – analiza receptora androgenowego 1
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej – region AZF chromosomu Y
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej – wybrane mutacje genu CFTR, delecje regionu AZF, kariotyp
Genetyczna diagnostyka niewrażliwości na hormony tarczycy – najczestsze mutacje genu THRB
Genetyczna diagnostyka niewrażliwości na kortyzol – badanie regionu kodującego genu NR3C1
Genetyczna diagnostyka nowotworu żołądka (postać rozlana) – mutacje w genie CDH1
Genetyczna diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2C19 (klopidogrel)
Genetyczna diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2C9 (candersartan, irbesartan, losartan, warfaryna)
Genetyczna diagnostyka oceny aktywności cytochromu CYP2D6 (carvedilol, metoprolol, propranolol, timolol)
Genetyczna diagnostyka polipowatości gruczolakowej jelita grubego (FAP) – postać rodzinna – analiza 4 mutacji genu APC -I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka polipowatości gruczolakowej jelita grubego (FAP) – postać rodzinna – analiza pozostałych fragmentów kodujących genu APC – II etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka polipowatości jelita grubego – mutacje w genie MUTYH – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka polipowatości jelita grubego – mutacje w genie MUTYH – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka postępującego kostniejącego zapalenia mięśni (fibrodysplazja ossificans progressiva) – analiza najczęstszej mutacji genu ACVCR1- pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka postepującego kostniejącego zapalenia mięśni (fibrodysplazja ossificans progressiva) – analiza wybranych eksonów genu ACVR1- drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do chorób wątroby (np. w mukowiscydozie) – mutacja Z w genie PI (genAAT)
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do nowotworów jelita grubego, płuc, piersi, jajnika – badanie najczęstszych mutacji w genie NOD2
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki – 12 mutacji w genie PRSS1
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do ostrego zapalenia trustki – mutacje w całym regionie kodującym – SPINK1
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki – mutacje w eksonach 1, 2, 4 genu SPINK1- uzupełnienie badania ZT-M3
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki – mutacje w genie CTRC
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do ostrego i przewlekłego zapalenia trustki – najczęstsze mutacje w genach PRSS1, SPINK1,CFTR
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do pilomatricoma i hepatoblastoma – analiza wybranych regionów genu CTNNB1
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do zawału mięśnia sercowego – badanie najczęstszych wariantów w genach LRP8 i CYP1A2
Genetyczna diagnostyka przedwczesnego wygasania czynności jajników – mutacje i premutacje w genie FMR1 – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka raka rdzeniastego tarczycy postać rodzinna – mutacje w wybranycheksonach genu RET
Genetyczna diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni SMA – weryfikacja rozpoznania klinicznego
Genetyczna diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni typu 1 – badanie nosicielstwa mutacji
Genetyczna diagnostyka rodzinnej migreny hemiplegicznej – analiza wybranych regionów genu CACNA1A
Genetyczna diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii postać dominująca SPG17 – analiza wybranych regionów genu BSCL2
Genetyczna diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii postać dominująca SPG3A – analiza wybranych regionów genu ATL1
Genetyczna diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii postać dominująca SPG4 – analiza wybranych regionów genu SPAST
Genetyczna diagnostyka rodzinnej spastycznej paraplegii postać recesywna o póżnym początku – analiza wybranych fragmentów genów SPG7 i SPG21
Genetyczna diagnostyka siatkówczaka (oko) – mutacja genu RB1-1
Genetyczna diagnostyka stwardnienia guzowatego – analiza wybranych eksonów genu TSC2
Genetyczna diagnostyka stwardnienia guzowatego – analiza wybranych fragmentów genu TSC1
Genetyczna diagnostyka stwardnienia zanikowego bocznego (SLA) – analiza regionu kodującego genu SOD1
Genetyczna diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej – 2 mutacje w genie TGFBR2
Genetyczna diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej – badanie regionu kodującego genu ACTA2
Genetyczna diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej – badanie regionu kodującego genu TGFBR2
Genetyczna diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej – badanie wybranych regionów genów TGFBR1
Genetyczna diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej – mutacje w genie ACTA2
Genetyczna diagnostyka trombocytopenii – wybrane mutacje w genach MASTL i ANKRD26
Genetyczna diagnostyka utrwalonej cukrzycy noworodkowej (PNDM) – analiza wybranych regionów genu KCNJ11
Genetyczna diagnostyka wad wrodzonych – kariotyp molekularnych (badanie metodą CGH do mikromacierzy – a CGH)
Genetyczna diagnostyka wady cewy nerwowej – 2 mutacje genu MTHFR
Genetyczna diagnostyka wielotorbielowatości nerek (postać dziedziczna autosomalna recesywna ARPKD) – analiza wybranych regionów genu PKHD1 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka wrodzonej biegunki sodowej – analiza wybranych regionów genu SPINT2
Genetyczna diagnostyka wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfecta) – analiza mutacji w wybranych regionach genów COL1A1 i COL1A2
Genetyczna diagnostyka wrodzonej neuropatii czuciowej i ruchowej – najczęstsze mutacje genu HSPB8
Genetyczna diagnostyka wrodzonej postaci nietolerancji laktozy (hipolaktazji) – analiza wybranego regionu genu LCT
Genetyczna diagnostyka zaburzenia różnicowania płci – mutacje w genie SRY
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii – badanie 2 mutacji w genie MTHFR
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii – badanie mutacji 20120G>A w genie F2
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii – badanie mutacji Leiden w genie F5
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii – badanie mutacji Leiden w genie F5 oraz20210G>A w genie F2
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii – badanie mutacji Leiden w genie F5, 20210G>A w genie F2 oraz 2 mutacji w genie MTHFR
Genetyczna diagnostyka zaniku nerwu wzrokowego typu Kjera (ADOA) – analiza wybranych fragmentów genu OPA1 – I etap
Genetyczna diagnostyka zespołu Alporta (postać sprzężona z chromosomem X) – analiza wybranych eksonów genu COL4A5 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Angalmana – II etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Angelmana – test metylacji oraz poszukiwanie delecji w regionie 15q – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu ataksja – teleangiektazja – analiza wybranych fragmentów genu ATM
Genetyczna diagnostyka zespołu Beckwitha – Wiedemanna (BWS) metodą MS-MLPA
Genetyczna diagnostyka zespołu Blooma – 70 mutacji genu BLM – I etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Blooma – mutacje genu BLM – II etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Blooma – mutacje genu BLM – III etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Blooma – najczęstsze mutacje genu BLM występujące u żydów Aszkenazyjskich
Genetyczna diagnostyka zespołu Borjesona – Forssmana – Lehmanna – analiza wybranych fragmentów genu PHF6
Genetyczna diagnostyka zespołu Carney’a – analiza wybranych eksonów genu PRKAR1A
Genetyczna diagnostyka zespołu Cloustona (dysplazja ektodermalna) – najczęstsze mutacje genu GJB6
Genetyczna diagnostyka zespołu Crigler – Najjar (przejściowa hiperbilirubinemia noworodkowa) – analiza regionu kod€jącego genu UGT1A1 – uzupełnienie badania GILBERT
Genetyczna diagnostyka zespołu Escobara – mutacje w genie CHRNG
Genetyczna diagnostyka zespołu Freemana – Sheldona – najczęstsze mutacje genu MYH3
Genetyczna diagnostyka zespołu Gorlina – badanie regionu kodującego genu PTCH1
Genetyczna diagnostyka zespołu Hioba – najczęstsze mutacje genu STAT3
Genetyczna diagnostyka zespołu IFAP (łuszczyca) – badanie regionu kodującego genu MBTPS2
Genetyczna diagnostyka zespołu Kabuki – analiza wybranycheksonów MLL2
Genetyczna diagnostyka zespołu Legiusa – analiza wybranych regionów genu SPRED1
Genetyczna diagnostyka zespołu Li-Fraumeni – mutacje w genie TP53 – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu LI-Fraumeni – mutacje w genie TP53 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Lowe (zespołu oczno-mózgowo-nerkowy) – badanie mutacji w eksonie 15 genu OCRL
Genetyczna diagnostyka zespołu łamliwego chromosomu X (FRAX) – badanie przesiewowe z określeniem liczby powtórzeń (CGG) w genie FMR1 (szczególnie zalecane dla osób płci żeńskiej)
Genetyczna diagnostyka zespołu łamliwego chromosomu X – II etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu łamliwego chromosomu X (FRAX) – badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG) w genie FMR1 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Marfana – mutacje genu FBN1 (eksony 1-23) – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Marfana – mutacje genu FBN1 (eksony 24-32)
Genetyczna diagnostyka zespołu Mnarshalla – analiza najczęstszej mutacji w genie COL11A1
Genetyczna diagnostyka zespołu MISME (neurofibromatoza typu II) – analiza fragmentu regionu kodującego genu NF2
Genetyczna diagnostyka zespołu Mohra- Tranebjaerga – analiza regionu kodującego genu TIMM8A
Genetyczna diagnostyka zespołu Mowata – Wilsona – analiza pozostałych fragmentów kodujących genu ZEB2- drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Mowata -Wilsona – najczestsza mutacja genu ZEB2 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Muenkego – najczęstsze mutacje genu FGFR3
Genetyczna diagnostyka zespołu Mulibrey nanism – analiza najczęstszej mutacji w genie TRIM37
Genetyczna diagnostyka zespołu Nethertona – analiza eksonów genu SPINKS
Genetyczna diagnostyka zespołu Nethertona – diagnostyka uzupełniająca
Genetyczna diagnostyka zespołu Nijmegen – analiza najczęstszych mutacji genu NBS1
Genetyczna diagnostyka zespołu Noonan – mutacje genu PTPN11 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Noonan – mutacje genu PTPN11 oraz RAF1 – czwarty etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Noonan – mutacje genu RAF1 – piąty etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Noonan – mutacje genu SOS1 – drugi etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Noonan – mutacje genu SOS1 – trzeci etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka vzespołu Noonan – mutacje regionu kodującego genu KRAS – szósty etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu oczno-zębowo-palcowego-gen GJA1
Genetyczna diagnostyka zespołu Pelizaeusa-Merzbachera – analiza rearanżacji genu PLP1 za pomocą techniki MLPA
Genetyczna diagnostyka zespołu Pelizaeusa-Merzbachera – analiza wybranych regionów genu PLP1
Genetyczna diagnostyka zespołu Peny i Shokeira – analiza wybranych mutacji genów DOK7 i RAPSN
Genetyczna diagnostyka zespołu Pitt – Hopkins – mutacje genu TCF4 – pierwszy etap diagnostyki
Genetyczna diagnostyka zespołu Prader -Willi – test metylacji i analiza delecji
Genetyczna diagnostyka zespołu Preadera – Williego lub zespołu Angelmana – analiza mikrosatelitów w obrębie chromosomu 15q – łączne badanie DNA pacjenta, matki i ojca
Genetyczna diagnostyka zespołu Retta
Genetyczna diagnostyka zespołu rogu potylitycznego (odmiana allelicznej choroby Menkesa) – analiza wybranych eksonów genu ATP7A
Genetyczna diagnostyka zespołu Rubinsteina – Taybiego – analiza wybranych regionów genu CREBBP
Genetyczna diagnostyka zespołu Saethre-Chotzen – gen TWIST1
Genetyczna diagnostyka zespołu Shwachmana-Diamonda
Genetyczna diagnostyka zespołu Shimpson-Golabi-Behmel – analiza wybranych regionów genu GPC3
Genetyczna diagnostyka zespołu Smith – Lemli-Optiz – mutacje w genie DHCR7
Genetyczna diagnostyka zespołu Stickler – analiza wybranych eksonow genu COL2A1
Genetyczna diagnostyka zespołu von Hippla – Landaua (naczynaikowatość siatkowo-móżdżkowa) – mutacje w genie VHL
Genetyczna diagnostyka zespołu włosowo-nosowo-palcowego – mutacje w genie TRPS1
Genetyczna diagnostyka zwyrodnienia siatkówki -mutacje Y402H w genie CFH
Genetyczna ocena kariotypu w fibroblastach skóry
Genetyczna ocena kariotypu w limfocytach krwi obwodowej
Genetyczne badanie ojcostwa/pokrwieństwa – nieprotokolarne
Genetyczne badanie ojcostwa/pokrwieństwa -protokolarne
Genetyczny test mikrodelecyjny metodą MLPA z weryfikacją
Genetyczny test subtelomerowy metodą MLPA z weryfikacją
Genotypowanie interleukiny 28B (polimorfizm rs 12979860, rs8099917) – prognozowanie leczenia interferonem w HCV
Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1 – mutacja genowa
Mutacja genu dehydrogenazy dihydropirymidyny
Mutacja genu CYP21A2 (wrodzony przerost nadnerczy)
Mutacja genu MTHFR (reduktaza metylenotetra-hydrofolianowa)
Mutacja KIF6
Nietolerancja fruktozy – mutacja genu B aldolazy
Nietolerancja laktozy – badanie gentyczne
Określenie płci pacjenta – markery genów AMGXY i SRY
Rodzinna gorączka śródziemnomorska (FMF 3st) – mutacja genowa
Rodzinna gorączka śródziemnomorska (FMF) – mutacja genowa
Rodzinna gorączka śródziemnomorska (FMF 2ST) – mutacja genowa

Comments are closed.